Op zoek naar win win lening?

win win lening
Lees alles over winwinlening op Express.be.
Vlaamse winwinlening wordt in lijn gebracht met Europese vereisten Toenemende interesse in Vlaamse Winwinlening Uitbreiding winwinleningen werpt vruchten af.
Decreet betreffende de Winwinlening.
2 kredietovereenkomst een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een kredietnemer krediet verleent of toezegt hieronder wordt tevens verstaan een lening waarbij een kredietgever aan een kredietnemer geldmiddelen ter beschikking stelt onder de verbintenis van terugbetaling door de kredietnemer. 3 kredietnemer een KMO die in het kader van zijn bedrijfs of beroepsactiviteiten een kredietovereenkomst sluit. 4 kredietgever een natuurlijk persoon die buiten het kader van zijn handels of beroepsactiviteiten een kredietovereenkomst sluit.
De Winwinlening EVC LAW.
De Winwinlening maakt het makkelijker om startkapitaal te vinden in jouw directe omgeving.
Met win-winlening u kan geen driemaal voordeel doen.
Met win-winlening u kan geen driemaal voordeel doen. Met de Vlaamse win-winlening kunnen zowel u als ontlener als de geldschieter een voordeel doen. Een driedubbele win zit er echter niet in. Hoe zit dat nu alweer precies met die lening en die voordelen? Welk voordeel voor u? Dat is kort en bondig wat u erbij wint als u iemand bereid vindt om via de zgn. win-winlening geld in uw zaak te steken. De te hanteren interesttarieven zijn immers gereglementeerd. Voor een lening die u in 2014 sluit geldt een tarief van maximaal 275% en minimaal 1375% zie http//www.winwinlening.be. Ook wat de andere voorwaarden van die lening betreft kunt u niet om het even wat afspreken.
Win-win lening Fiscaal voordelig geld lenen aan bedrijven.
In elk geval zal de kredietgever dus 30% van het ontleend kapitaal terug ontvangen onder de vorm van een belastingkorting. Opgelet ook al wordt de win win lening fiscaal gestimuleerd de lening is nog steeds onderworpen aan de gemeenrechtelijke regeling van roerende voorheffing. Waar men in België een uitzondering heeft voor de eerste schijf van inkomsten via de rente op een spaarrekening zijn alle intresten op de win win lening onderworpen aan roerende voorheffing 2015 25% 2016 27%. Wanneer de kredietgever en de kredietnemer de maximale rentevoet voor de Vlaamse win win lening zouden overeenkomen ontvangt de kredietgever een netto-rente van 183%. Bezoek de website winwinlening.be voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen. Voorgaand artikel Achtergestelde lening.
Ken je de Winwinlening al? FOV federatie sociaal-cultureel werk www.fov.be.
Dat voordeel komt bovenop de maximumrente van 275% in 2013 die ze ontvangen. Een duidelijke win-win dus organisaties krijgen toegang tot goedkoop geld kredietverstrekkers krijgen een aardig rendement. De Winwinlening is een achtergestelde lening. De kredietverstrekker heeft dus minder zekerheid om zijn geld terug te zien in het geval van een debacle. Als je niet kan terugbetalen krijgt je weldoener echter wel 30 % van het verschuldigde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering. Vzws zijn sinds kort op aansturen van het Departement CJSM toegelaten indien zij kunnen beschouwd worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commercile activiteit vereist. Richtsnoer minstens 50% van de inkomsten komt uit eigen middelen.
Maximale rentevoet van de Winwinlening aanzienlijk verlaagd Bright. Juridische adviseurs advocaten.
Een onderneming kan zo tot een maximaal bedrag van 100.00000 ten titel van winwinleningen aangaan met een maximum van 50.00000 per kredietgever. De achtergestelde lening is terugbetaalbaar in één keer na verloop van acht jaar dan wel kunnen kredietgever en nemer maandelijkse driemaandelijkse zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen voorzien. Hoewel de lening een vaste looptijd van acht jaar voorziet is er een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaand saldo mogelijk. Een klassieke leningsovereenkomst veronderstelt de betaling van interesten. Bij de winwinlening is dit niet anders. De interesten moeten worden betaald op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte.
Je bedrijf starten kun je geld lenen van je ouders? KBC Bank Verzekering.
Je ouders krijgen namelijk jaarlijks een belastingvermindering op het uitgeleende bedrag. Die bedraagt 25% van het openstaande kapitaal. Om te onthouden stel je kunt door tegenslag het resterende bedrag van de lening niet terugbetalen. Wat gebeurt er dan? In dat geval krijgen je ouders een eenmalige belastingvermindering. Het gaat om 30% van de verloren totaalsom. Basisprincipes van deze lening. Een Winwinlening is een achtergestelde lening. Dit type lening wordt vastgelegd in een onderhandse of notariële akte. De Winwinlening heeft een looptijd van 8 jaar. Je ouders krijgen een fiscaal voordeel van 25% per jaar. Er bestaan drie aflossingsmogelijkheden. terugbetaling in één keer na 8 jaar. maandelijkse driemaandelijkse zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen. een vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo.
Win win lening een unieke manier om starterskapitaal aan te trekken Dagelijks Ondernemen.
De overheid beseft dit ook en daarom subsidieert ze de win win lening een lening die het interessanter maakt voor familieleden of vrienden om startende ondernemers geld te lenen. Wat is een win win lening? Een win win lening is een achtergestelde lening die acht jaar moet lopen aan een vaste intrestvoet. De kredietnemer mag maximaal 200.000 EUR in totaal uitlenen. De kredietgevers mogen maximaal 50.000 EUR ontlenen. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen krijgen de vrienden of familieleden een éénmalige belastingvermindering van 30% van de niet terugbetaalde lening. De maximale intrestvoeten van zon win win lening zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks aangepast. Voor 2013 bedroeg dit 2.75 %. De rentevoet van 2014 is nog niet gepubliceerd. Het absolute minimum is de helft van deze maximale intrestvoet.

Contacteer ons